0700 - 44 89 35

Köpvillkor

Dessa allmänna villkor gäller från och med 2020-01-01
Betalning med Payson. Med Payson betalar du enkelt och tryggt. Välj att slutföra köpet direkt med VISA, MasterCard och internetbank eller betala i efterhand på faktura eller delbetalning. Läs mer här: www.payson.se

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller från och med 2020-01-01
 1. ALLMÄNT OCH DEFINITIONER
  1. Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit sig att utveckla/vidareutveckla en Webb-tjänst (”Producenten”) och den juridiska person (”Beställaren”) som har uppdragit åt Producenten att utveckla/vidareutveckla Webb-tjänsten (”Uppdraget”).
  2. Med ”Uppdragsavtal” menas det mellan Producenten och Beställaren upprättade skriftliga avtalet med tillhörande Specifikation. Uppdragsavtalet skall undertecknas av behöriga företrädare för Parterna.
  3. Med ”Webb-tjänst” avses härmed en digital produkt, bestående av digital information, t ex filer innehållande datorprogram, script, texter, bilder (foton, teckningar samt all annan grafik), ljud och video, länkar, hyperlänkar, och all annan digital information som kan överföras från dator till dator eller på annat sätt, som Beställaren har för avsikt att göra tillgänglig i ett Webb-baserat nätverk.
  4. Med ”Specifikation” avses en skriftlig beskrivning över Webb-tjänstens innehåll, funktion och tekniska prestanda mm samt över Uppdragets art och omfattning i övrigt som Producenten och Beställaren skall upprätta i samband med att Uppdragsavtal träffas. Specifikationen utgör ramen för Uppdraget.
  5. Med ”Aktivering” avses att Webb-tjänsten enligt 4.3 är installerad, driftsatt och godkänd på av Beställaren anvisat datalagringsutrymme (nedan ”Disken”).
  6. Med ”Avtalad Leveransdag” avses den dag då Aktivering skall ske enligt Uppdragsavtalet.
  7. Med ”Leveransdag” avses den dag då Aktivering faktiskt har skett.
  8. Eventuella förändringar av Uppdragsavtal och Specifikation skall för att binda Parterna ske skriftligen och undertecknas av Parterna.
  9. Med ”Företrädare” avses en av vardera Part utsedd person som är behörig att företräda Part i alla frågor rörande Uppdraget. Företrädare äger dock inte avtala om ändringar i dessa Allmänna Villkor.
 2. UPPDRAGET
  1. Producenten skall efter förfrågan från Beställaren skriftligen upprätta offert samt förslag till Specifikation och Avtalad Leveransdag med utgångspunkt i Beställarens behov, önskemål och krav mm rörande Webb-tjänsten och Leveransdag mm. Det åligger härvid Beställaren att tillhandahålla all för Uppdragets genomförande nödvändig information.
  2. Det åligger Beställaren att inom en vecka från mottagandet av under 2.1  angivna handlingar godkänna dessa eller att under samma tid anmäla önskade förändringar. Förslag till förändringar skall beaktas av Producenten som inom en vecka från mottagandet av ändringsförslagen äger godkänna eller avslå dessa. Lämnar Beställaren sitt godkännande eller godkänner Producenten eventuella förändringar skall Uppdragsavtal upprättas.
  3. Kan Parterna inte inom de under 2.2 angivna tidsfristerna enas, är Parterna inte längre bundna av sina viljeförklaringar.
  4. Har inte annat avtalats, äger Producenten, oavsett om Uppdragsavtal träffas eller inte, rätt till ersättning i löpande räkning för nedlagt arbete för upprättande av under 2.1 angivna handlingar. Producenten äger dock aldrig betinga sig ett högre arvode än TIO /10/ procent av det i offerten angivna priset för Uppdraget.
  5. Genom Beställarens godkännande av offerten, Specifikationen och Avtalad Leveransdag ansvarar han för att dessa innehåller samtliga av honom uppställda krav på Webb-tjänsten och förekommande tidsfrister. Beställaren ansvarar likaledes för att av honom lämnad information är riktig och fullständig.
 3. UPPDRAGET – UTFÖRANDE – ORGANISATION
  1. Producenten skall utföra Uppdraget i enlighet med Specifikationen samt i enlighet med i branschen rådande sedvänja och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.
  2. Har någon Avtalad Leveransdag inte bestämts, skall Uppdraget utföras med den skyndsamhet som efter omfattningen av Uppdraget och omständigheterna i övrigt kan anses skälig. Har Avtalad Leveransdag bestämts åligger det Producenten att utföra Uppdraget med beaktande av denna.
  3. Uppdraget skall utföras i samråd mellan Parterna. Samråd skall ske genom löpande kontakter mellan Företrädarna. Det åligger härvid Beställarens Företrädare att genast framföra de invändningar eller andra påpekanden mot Producentens arbete som kan finnas erforderliga.
  4. Beställaren ansvarar, om inte annat avtalats, för samordning och organisation av Uppdraget inom den egna verksamheten.
  5. Producenten äger för Uppdragets utförande rätt att anlita underkonsult. Anlitar Producenten underkonsult svarar Producenten för underkonsults arbete som om det vore utfört av Producenten självt.
  6. Producenten är inte skyldig att utföra tjänster som faller utanför Specifikationen. Producenten skall snarast anmäla till Beställarens Företrädare om Producenten finner behov av ytterligare tjänster eller utvidgning av Uppdraget.
  7. Uppstår under Uppdragets utförande behov av ytterligare tjänster, skall detta tas upp till behandling av Företrädarna, vilka härvid äger rätt att göra tillägg till Uppdragsavtalet och Specifikationen. Har Avtalad Leveransdag bestämts åligger det Producenten att ange vilken senare dag som istället skall gälla som Avtalad Leveransdag.
 4. UPPDRAGET – AKTIVERING
  1. Det åligger Beställaren att tillhandahålla all nödvändig information rörande vilket avtal och domän namn de valt innan producenten kan ladda upp web-tjänsten på nätet.
  2. Det åligger Producenten att utföra leveranstest av Webb-tjänsten.
  3. Webb-tjänsten är Aktiverad när denna i enlighet med Specifikationen har leveranstestats av Producenten, godkänts av Beställaren  och installerats.

  4. Genom Aktiveringen har Producenten slutfört Uppdraget, varvid ansvaret för Webb-tjänsten övergår på Beställaren. Producenten bibehåller dock ansvar att hålla disken aktiv om denna är i producentens ägo eller ansvar om beställaren har valt att teckna ett avtal för detta med producenten.
 5. FÖRSENING
  1. Har Avtalad Leveransdag bestämts, föreligger försening om Aktivering inte har skett på Avtalad Leveransdag. Försening består fram till den dag Aktivering sker.
  2. Beror försening på Beställaren äger Producenten rätt att flytta fram Avtalad Leveransdag till en tidpunkt som med hänsyn till omständigheterna är motiverad, dock alltid med minst den tid som motsvaras av Beställarens försening.
 6. ANSVAR FÖR FEL
  1. Det åligger Beställaren att genast efter Aktivering utföra de egna tester av Webb-tjänsten som Beställaren finner nödvändiga. Beställaren har härvid att undersöka om Webb-tjänsten uppfyller Specifikationen. Avvikelse från Specifikationen (”Fel”) får inte åberopas som Fel om meddelande härom inte har lämnats inom skälig tid efter att Beställaren märkt eller bort ha märkt Felet. Lämnar Beställaren inte meddelande om Fel inom TRE /3/ månader från Aktivering, äger Fel inte åberopas mot Producenten. Inte heller får Beställaren åberopa Fel, om Felet saknar betydelse för användningen av Webb-tjänsten eller om Felet endast innebär ringa olägenhet för Beställaren.
  2. Har Beställaren framfört befogad anmärkning om Fel och beror Felet på Producenten, åligger det Producenten att, med den skyndsamhet som efter omständigheterna bedöms skälig, avhjälpa Felet eller om så är möjligt utan att det påverkar användningen av Webb-tjänsten, att lämna Beställaren anvisning om kringgående av Felet.
  3. Har avhjälpande inte skett inom tid som anges under 6.2, äger Beställaren rätt till prisavdrag med ett belopp som svarar mot Felets avhjälpande.
 7. TILLHANDAHÅLLEN UTRUSTNING MM
  1. Producenten tar inget ansvar för funktionen hos utrustning, programvara eller annat som Beställaren tillhandahåller för Uppdragets fullgörande.
  2. Producenten tar inget ansvar för funktionen hos den av Beställaren anvisade Disken. Det åligger Beställaren att tillse att Disken har sådan teknisk prestanda, programvara, konfiguration mm och tillgänglighet till interna och externa nätverk som Webb-tjänsten erfordrar. Detta gäller endast om beställaren valt att använda en egen disk och inte valt att teckna ett driftavtal med producenten

  3. Det åligger Beställaren att i god tid tillhandahålla Disken till undvikande av försening och kostnader för Producenten. Om 7.2 är aktuellt
 8. HINDER
  1. Producenten ansvarar inte för skada eller brister i uppdragets fullgörande som kan antas ha sin grund i force majeure eller liknande förhållanden. Producenten är således befriad från ansvar mot Beställaren om Producenten förhindras fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständighet utanför Producentens kontroll eller förmåga och som Producenten inte skäligen kunnat förväntas förutse vid avtalets ingående och vars följder Producenten inte heller skäligen kunnat ha undvikit eller övervunnit, eller om Producenten förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i extern teleförbindelse, allmän knapphet på kommunikationstjänster till eller inom nätverket, varor, energi eller annat, samt liknande omständigheter. Beställaren är under tid som hinder enligt ovan föreligger skyldig att fullgöra sina åtaganden mot Producenten enligt detta avtal.

  2. Om hinder enligt 8.1 ovan fortgår under en sammanhängande period längre än TVÅ /2/ månader, äger såväl Producenten som Beställaren rätt att säga upp avtalet till upphörande till den dag som infaller en månad efter att Part har erhållit uppsägningen.
 9. ANSVAR FÖR INFORMATION
  1. Producenten ansvar inte för information som Beställaren inför på Webb-tjänsten.
  2. Beställaren ansvarar själv för att sådan information;
   står i överensstämmelse med tillämplig svensk och utländsk lagstiftning och att den i övrigt inte strider mot god sed eller sedvänja, att informationen (dold eller läsbar) är riktig, samt att Beställaren äger rätt att förfoga över densamma.
  3. Beställaren skall på lämpligt sätt i Webb-tjänsten identifiera sig själv samt ange vem som hos Beställaren ansvarar för innehållet i Webb-tjänsten.

  4. Beställaren ansvarar för all skada som Producenten kan förorsakas på grund av Beställarens brott mot punkt 9.2 – 9.3 ovan och förbinder sig dessutom att hålla Producenten skadelös för samtliga krav som på grund av ovanstående kan riktas mot Producenten. Beställaren skall även ersätta Producenten samtliga kostnader, av vilket slag de vara må, som Producenten kan tänkas ha med anledning av Producentens försök att begränsa skada mot och anspråk från tredje man.
 10. IMMATERIALRÄTT MM
  1. Beställaren upplyses om att information som tillförs Webb-tjänsten kan vara föremål för skydd enligt upphovsrättslig eller annan immaterialrättslig lagstiftning.
  2. Beställaren ansvarar för att han äger förfoga över upphovsrättsligt och på annat sätt skyddad information som han önskar få införd i Webb-tjänsten.
  3. Producenten ansvarar å sin sida för att Producenten äger förfoga över upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddad  information som Producenten skaffar in till Webb-tjänsten.
  4. I den mån Webb-tjänsten kommer att utnyttja programvaror och andra applikationer samt annat upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material, tillhör detta dess innehavare och sådana rättigheterna övergår inte på Beställaren. Det åligger Beställaren att teckna och upprätthålla licensavtal eller på annat sätt skaffa medgivande för nyttjandet av sådant skyddat material. I den mån Producenten har skaffat in sådant material skall Producenten biträda Beställaren med ordnande av erforderliga licensavtal eller medgivanden.
 11. RÄTTIGHETER TILL WEBB-TJÄNSTEN
  1. Rätten till den tekniska och grafiska utformningen av Webb-tjänsten tillhör Producenten.
  2. Rätten till och eventuell upphovsrätt till den grafiska utformningen av Webb-tjänsten övergår, i dess helhet, på Beställaren när Aktivering har skett, dock villkorat av att Beställaren erlägger full betalning för Producentens arvode och kostnader. Denna överlåtelse omfattar endast sådant material som skapats av Producenten inom ramen för Uppdraget.
  3. Beställaren erhåller, sedan full betalning har erlagts för Producentens arvode och kostnader, en icke exklusiv rätt att för eget bruk och för avsett ändamål nyttja, publicera, ändra, modifiera, vidareutveckla och/eller mångfaldiga Webb-tjänsten. Beställaren erhåller dock ingen äganderätt till Webb-tjänstens programkod, dvs vare sig till käll- eller objektkod.
  4. Producenten har rätt att skydda sin rätt till programkoden genom kapsling av de moduler som innehåller programkod. Beställaren äger inte rätt att genom reversed engineering, dekompilering eller liknande förfaringssätt skaffa sig åtkomst till Webb-tjänstens programkod.
  5. Vad som ovan angivits i punkt 11.1 – 11.4 innebär att Beställaren har rätt att fritt nyttja och förändra Webb-tjänsten för eget bruk. Beställaren äger dock inte rätt att överlåta Webb-tjänstens programkod, vare sig i delar eller dess helhet. Det innebär vidare att Producenten äger rätten till programkoden och har således rätt att upplåta programkoden även till annan. Producenten äger dock inte rätt att till annan upplåta sådan programkod som innehåller grafisk utformning eller immateriella rättigheter som tillhör eller enligt dessa villkor har övergått på Beställaren.
 12. ARVODE OCH BETALNING
  1. Producenten utför, om inte annat uttryckligen och skriftligen har avtalats, Uppdraget till fast pris.
  2. Avtalat fast pris omfattar allt Producentens arbete med utveckling av Webb-tjänsten fram till och med dagen för Aktivering, dock under förutsättning att Producenten vid Uppdragets ingående haft tillgång till all relevant information och övriga förutsättningar rörande Uppdragets genomförande.
  3. Har arvode i löpande räkning avtalats enligt 12.1 baseras detta på av Producenten nedlagd och redovisad tid per engagerad konsult och timme. Arvodet utgår, om inte annat avtalats, enligt Producentens från tid till annan gällande timkostnad för berörd konsult.
  4. Producenten äger vid sidan av arvodet rätt till ersättning för;
   a) kostnader i samband med resa till annan ort än Beställarens fasta driftställe, ersättning utgår härvid med belopp motsvarande faktisk resekostnad och i övrigt i enlighet med Riksskatteverkets vid var tid gällande anvisningar för traktamentsersättning,
   b) andra kostnader och annan ersättning som särskilt har avtalats.
  5. Har Parterna ändrat Uppdragets omfattning skall särskild överenskommelse träffas om justering av fast pris. Utan sådan överenskommelse skall avtalat fast pris även omfatta ändringar och tilläggsarbeten.
  6. Producenten äger rätt att fakturera Beställaren månadsvis enligt avtalad betalningsplan eller om sådan saknas, med belopp som får anses svara mot under närmast föregående månads utfört arbete. Vid löpande räkning faktureras faktiskt nedlagd tid.
  7. Producenten äger i samband med fakturering av arvode även fakturera Beställaren för övriga upplupna kostnader.
  8. Betalning skall vara Producenten tillhanda inom FJORTON /14/ dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning äger Producenten debitera Beställaren en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta från förfallodagen enligt en årsräntesats om FEMTON /15/ procent.
  9. Under tid som Beställaren är i dröjsmål med betalning äger Producenten innehålla sin prestation. Eventuella tidsfrister förlängs med tid som minst motsvarar betalningsdröjsmålet.
 13. ANSVARSBEGRÄNSNING
  1. Producenten har inte skyldighet att svara för data förlust i form av text och media, detta förväntas beställaren ta backups på själv.
  2. Har Producenten som ett led i Uppdragets utförande levererat eller av Beställaren blivit anvisad produkter tillverkade eller utvecklade av annan än Producenten, tar Producenten inte i något avseende något längre gående ansvar för dessa än det ansvar som Producenten faktiskt kan utkräva från tillverkaren/leverantören av dessa produkter.
  3. Har part på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt brustit i fullgörandet av Uppdraget, äger den andra parten rätt till skadestånd för visad direkt och indirekt skada, dock aldrig med mer än vad som motsvaras av TIO /10/ gånger det vid skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
 14. SEKRETESS
  1. Parterna förbinder sig att inte till annan avslöja sådan konfidentiell information som Part har erhållit från den andra Parten inom ramen för ingångna Uppdragsavtal. Part äger dock rätt att nyttja informationen till fullgörande av sina åtaganden enligt Uppdragsavtalet. Denna förbindelse skall även omfatta respektive Parts anställda och andra uppdragstagare. Förbindelsen gäller utan begränsning i tiden och gäller efter att övriga avtalsförhållanden har upphört mellan Parterna.
  2. Producenten har, om inte annat avtalas, rätt att i marknadsföringssyfte uppge Beställaren som kund. Producenten har även rätt till att lägga till en länk till producentens hemsida på beställarens webb-plats.
 15. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
  1. Part äger inte utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Uppdragsavtalet. Producenten äger dock alltid rätt att utan samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter till bolag ingående i Producentens koncern.
 16. FÖRTIDA UPPSÄGNING
  1. Utöver vad som ovan har angivits äger Part vidta följande åtgärder med anledning av konstaterat avtalsbrott mm.
  2. Bryter Beställaren mot bestämmelse som anges i 12.8 och erlägger inte Beställaren full betalning inom i påminnelsen angiven tid eller är Beställaren regelmässigt i dröjsmål med betalning äger Producenten säga upp Uppdragsavtalet till omedelbart upphörande.
  3. Part äger rätt att säga upp Uppdragsavtalet till omedelbart upphörande om motparten har begått grovt avtalsbrott eller om motparten försätts i konkurs eller på annat sätt visar klara tecken på obestånd eller träder i likvidation. Part skall härvid, innan uppsägning sker, uppmana motparten att omgående och senast inom TRETTIO /30/ dagar vidta åtgärder till förhindrande av fortsatt avtalsbrott. Ett sådant uppmanande till rättelse förhindrar inte Part från att kräva skadestånd enligt ovan för härvid uppkommen skada.
 17. ÄNDRING AV DESSA ALLMÄNNA VILLKOR
  1. Ändring av dessa villkor är endast tillåten i den mån parterna är överens och ändringen tydligt framgår av Uppdragsavtalet.
 18. MEDDELANDEN
  1. Samtliga aviseringar och meddelanden mellan Parterna skall ske i skriftlig form såsom sms eller e-mail.
 19. TVIST
  1. Tvist rörande Uppdragsavtal och/eller dessa villkor skall slutgiltigt avgöras enligt svensk rätt genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.
  2. Producenten äger dock alltid rätt att ansöka om betalningsföreläggande mot Beställaren för indrivande av klara och förfallna fordringar.

MIKAELBRATT.SE

Hemsidor i Wordpress.
Firma Mikael Bratt
Org.nr 870808-0091
Godkänt för F-skatt
Företaget är registrerat för moms
BESTÄLL HEMSIDA
envelopephone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram